Planowane działania

Celami projektu są:

 1. Poprawa stanu zachowania siedlisk na żerowiskach gadożerów, orlików krzykliwych i bocianów czarnych, poprzez przywrócenie i rozwój skutecznej oraz długofalowej tradycyjnej gospodarki kośno-pastwiskowej w dolinach rzecznych Puszczy Solskiej.
 2. Zwiększenie małej retencji poprzez spowolnienie odpływu wód gruntowych z łąk.
 3. Kontrolowanie stanu populacji głuszca i sóweczki poprzez ich stały monitoring.
 4. Efektywne zarządzanie projektem i współpraca z grupami interesu, w tym edukacja ekologiczna, warsztaty oraz obozy dla wolontariuszy.
 5. Uzupełnienie wiedzy na temat rozmieszczenia stanowisk lęgowych, liczebności i ekologii gniewosza plamistego w Puszczy Solskiej.
 6. Odtworzenie, zabezpieczenie i powiększenie powierzchni dogodnych siedlisk dla gniewosza plamistego.
 7. Zapobieganie śmiertelności bielików oraz innych ptaków drapieżnych poprzez zakładanie osłon na liniach średniego napięcia oraz wyszukiwanie i utylizację zatrutej padliny.

Cele projektu zostaną osiągnięte wskutek realizacji następujących działań:

 1. Przywrócenie i utrwalenie optymalnych warunków żerowiskowych dla gadożera, bociana czarnego oraz orlika krzykliwego poprzez wprowadzenie wypasu na ok. 100 ha. Zadanie to obejmie przede wszystkim budowę stałego ogrodzenia i budowę wodopojów, które dodatkowo będą stanowiły siedlisko dla okolicznych płazów.
 2. Budowę przepustów w celu umożliwienia przemieszczania się wypasanych zwierząt pomiędzy działkami podzielonymi rowami. Planowane przepusty z przetamowaniami, zapewnią spowolnienie odpływu wody z tych terenów.
 3. Zakup i wypas bydła mlecznego lub/i mięsnego oraz koników polskich, co zapewni wyjściową obsadę zwierząt gospodarskich umożliwiającą odpowiednie zgryzienie roślinności.
 4. Budowa stacji terenowej wraz z remontem budynku gospodarczego zapewni niezbędne zaplecze do realizacji założeń.
 5. Szczegółowe rozpoznanie stanu populacji głuszca oraz sóweczki wraz z opracowaniem raportów dla RDOŚ i uzupełnieniem szablonów PZO dla 2 obszarów Natura 2000: Puszcza Solska i Lasy Janowskie.
 6. Zmniejszenie presji drapieżników naziemnych na głuszca poprzez odstrzał redukcyjny.
 7. Instalacja osłon we współpracy z PGE Dystrubucja S.A. na 200 słupach w obrębie żerowisk ptaków drapieżnych Puszczy Solskiej.
 8. Zmniejszenie przypadków otruć bielików i orłów przednich poprzez monitoring zimowych żerowisk tych ptaków w Puszczy Solskiej celem eliminacji zatrutej padliny.
 9. Inwentaryzacja i plany ochrony dla wszystkich wykrytych stanowisk gniewosza plamistego w Puszczy Solskiej.
 10. Poprawa warunków siedliskowych gniewosza plamistego dzięki budowie schronień.
 11. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Puszczy Solskiej (tematyka: trucie ptaków drapieżnych, celowe zabijanie węży oraz przybliżenie niezwykłych w skali kraju walorów przyrodniczych Puszczy Solskiej) poprzez działania edukacyjne i promocyjne.
Podaj mail

logo lto 3

© 2017 Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne. Wszystkie prawa zastrzeżone.